Positive Behavior Support (PBS)

“Dure” woorden voor een omgeving waarin het kind volledig wordt geaccepteerd, waar het mogelijkheden krijgt zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en waar het zich zo veilig voelt dat het over problemen durft te praten en niet bang is emoties te tonen.

Daarom zijn er op onze school duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten (een pestprotocol is op school - ter inzage - aanwezig) en zijn er school- en groepsregels. Deze zijn duidelijk zichtbaar in elke groep aanwezig. Bij herhaalde overtreding van deze school- en/of groepsregels hanteren wij een Time-Out blad.

In enkele groepen wordt gewerkt met het programma Taakspel om leerlingen op een positieve manier een betere werkhouding aan te leren. Dit zorgt ook voor een prettiger groepsklimaat.

Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken we Positive Behavior Support (PBS). PBS is een compleet programma om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag.

Het motto is: goed gedrag kun je leren!

PBS is een schoolbreed programma dat de eenheid van regels binnen de school bevordert. Het heeft een integrale aanpak waarbij het directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen voor wat betreft het omgaan met gedrag.

Om dit proces te sturen is er een PBS-team dat bestaat uit de directeur, de intern begeleider, twee bouwcoördinatoren en een ouder. Het gedragsteam stippelt de route van het PBS-proces uit en zorgt er voor dat de afspraken ook uitgevoerd worden.

PBS kent een schoolbrede aanpak van gedrag. Hierin worden afspraken gemaakt over de schoolregels en het belonen van goed gedrag. Het doel is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in welke situatie verwacht wordt (heldere gedragsregels). Centraal hierbij staat dat gewenst gedrag in alle ruimtes en situaties beloond wordt via een schoolbreed beloningssysteem. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen aangeleerd en geoefend.

Het gedrag wordt gevolgd in een computersysteem dat maandelijks wordt bijgehouden en geanalyseerd. Interventies worden altijd gepleegd op basis van deze concrete gegevens over individuele leerlingen of groepen.

Tijdens de eerste studiedag PBS, in maart 2014, hebben wij als team gezamenlijk nieuwe waarden voor onze school geformuleerd.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben op school en dit betekent o.a.:

•             Respect hebben voor elkaar

                (Wees aardig voor elkaar in woord en gebaar,

                  gebruik daarbij respectvolle taal)

•             Veiligheid

                (Hou je handen en voeten bij jezelf)

•             Verantwoordelijkheid

                (Ga netjes met materialen en spullen om)

•             Betrokkenheid

                (Hou rekening met elkaar en help elkaar)

Onder ieder item behoren verschillende regels en afspraken. De leerkrachten hebben lessen gemaakt en gaan deze regels/afspraken de kinderen ook aanleren. Daarnaast gaan we de eerste helft van dit schooljaar verder werken aan het zichtbaar maken van de regels/afspraken en een goed werkend beloningssysteem.