Uitgangspunten

Wij willen kinderen een stevige basis bieden waarbij de kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan en zich vaardigheden eigen hebben gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Op o.b.s. Willem Wilmink willen wij, naast een goed leerlingvolgsysteem, de kinderen betrekken bij hun eigen leerproces. Wij willen kinderen leren:

·         eigen doelen te stellen

·         talenten te ontdekken en te gebruiken

·         kritisch te denken

·         digitale vaardigheden eigen te maken

Met het team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn, zorg en ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.

Heldere schoolregels vanuit een positieve benadering vormen de basis voor o.b.s. Willem Wilmink. Hiervoor zijn een viertal kernwaarden benoemd. De kernwaarde plezier is daarbij een overkoepelende waarde.

Plezier

·         Op o.b.s. Willem Wilmink vinden wij het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Dit zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

·         In alle groepen wordt systematisch gewerkt aan groepsvorming en stimuleren wij de sociale interactie tussen kinderen. Samen hebben wij plezier!

Betrokkenheid

·         Op o.b.s. Willem Wilmink is er veel persoonlijke aandacht voor de kinderen.

·         Op o.b.s. Willem Wilmink worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces en hun eigen portfolio.

·         De kinderraad van o.b.s. Willem Wilmink is betrokken en denkt mee bij de activiteiten en ontwikkelingen van de school.

·         De betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden wij belangrijk.

Respect

·         Op o.b.s. Willem Wilmink leren we de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We zijn aardig voor elkaar, luisteren naar elkaar en helpen elkaar.

·         Op o.b.s. Willem Wilmink werken we met een respectprotocol.

Verantwoordelijkheid

·         Op o.b.s. Willem Wilmink leren we de kinderen verantwoordelijk te zijn voor jezelf, voor elkaar en de omgeving.

·         o.b.s. Willem Wilmink heeft een duidelijk zorgprofiel en een goed systeem van zorg waarin alle teamleden hun verantwoordelijkheid nemen.

·         School en ouders zijn, ieder met een eigen taak, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wij hechten hierbij een grote waarde aan een open, heldere communicatie en een goede samenwerking.

Vandaar dat het motto van de school is:

 

Met plezier

spelend en ontdekkend

leren!