Medezeggenschapsraad

Iedere school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Op een basisschool bestaat de MR uit een mix van personeelsleden en ouders. Op onze school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. 

De MR krijgt jaarlijks de begroting en de beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat de leden weten wat de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid zijn en hoe de school er in zijn algemeenheid voor staat.

Instemmingsrecht
De MR heeft bij een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit betekent dat er géén veranderingen kunnen worden doorgevoerd zonder toestemming van de MR. Dat geldt (onder andere) voor:

  • onderwijskundige doelstellingen: de doelen die de school door middel van onderwijs wil en/of moet behalen. Denk hierbij aan de invulling en kwaliteit van de lessen, of de identiteit van de school en hoe die wordt vormgegeven.
  • fusieplannen.
  • veranderingen in het schoolreglement.

Adviesrecht
Over andere onderwerpen heeft de MR heeft het recht om het bestuur te adviseren. Dit gaat bijvoorbeeld over zaken als:

  • de hoofdlijnen van de begroting;
  • de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding;
  • nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Het bestuur is overigens niet verplicht om het advies van de MR over te nemen. 

Wij kiezen iedere drie jaar nieuwe ouders en personeelsleden om zitting te nemen in de MR. De ouders worden gekozen door andere ouders en de personeelsleden stemmen wie er namens het personeel in de MR plaatsneemt. Als een ouder of personeelslid voortijdig uit de MR gaat, houden we eerder nieuwe ‘verkiezingen’.