Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders is in de wet geregeld. De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met de school te maken hebben. De M.R. heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
Voor onze school bestaat de Medezeggenschapsraad (M.R.) uit 4 personen: Twee ouders gekozen door en uit ouders en twee personeelsleden gekozen door en uit het personeel.
De directeur is regelmatig als adviserend lid namens het Bevoegd Gezag aanwezig bij de M.R.- vergaderingen. Belangstellenden kunnen de M.R.- vergaderingen bijwonen indien men zich vooraf via onderstaand mailadres aanmeldt. Het mailadres van de medezeggenschapsraad is: mr@willemwilminkschool.nl.